• Zespół Szkół w Dobrym Mieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsdm.edupage.org
     

    Data publikacji strony internetowej: sierpień 2018

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
     • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
     • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

    Informacje dodatkowe - strona posiada:

      • podwyższony kontrast
      • możliwość powiększenia liter
      • podświetlane linki
      • mapa strony
      • skala szarości
      • jasne tło

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Data sporządzenia deklaracji: 

    Deklarację  sporządzono dnia 31-03-2021 r.

    Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół w Dobrym Mieście .

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Dane teleadresowe jednostki:

    • Zespół Szkół w Dobrym Mieście
    • ul. Fabryczna 6
    • 11-040 Dobre Miasto
    • tel/fax: (89) 61 61 254, 61 53 790
    • e-mail: zsdm@zsdm.edu.pl                                                                                                           

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście Andrzej Wonia. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

    Dostępność architektoniczna

    Zespól Szkół w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto  składa się z budynku głównego oraz Powiatowej Hali Sportowej. Oba budynki połączone są ze sobą łącznikiem. Do szkoły przynależy również aula szkolna (wejście przez szkołę) Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia: wejście główne znajdujące się od ulicy Fabrycznej, prowadzą do niego schody-brak podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wejście od tyłu budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do hali sportowej prowadzi wejście od ulicy Fabrycznej z niskimi schodami , jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych .

    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Informacji można zaczerpnąć również od nauczyciela pełniącego dyżur.

    Budynek szkoły składa się z parteru i pierwszego piętra. Budynek nie posiada windy, jest schłodołaz. W budynku szkoły na parterze (na prawo od wejścia głównego) znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych.

    Hala sportowa posiada trybuny, na które prowadzą schody, brak windy. W budynku hali sportowej na parterze znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych.

    Budynek szkoły i hali sportowej posiadają plany sytuacyjne umieszczone na korytarzach.

    Do budynku szkoły i hali sportowej  może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

     

    Raport dostępności

    raport.pdf

     

     
     
  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Dobrym Mieście
   • zsdm@zsdm.edu.pl
   • tel./fax: (89) 61 61 254, 61 53 790
   • ul. Fabryczna 6 11-040 Dobre Miasto XD
   • 49 1560 0013 2013 0898 1000 0003
 • Galeria zdjęć

   brak danych